Iklan

Hadits Muhammad Saw

Membenci Bapak

Hadis riwayat Abu Hurairah ra.:
Bahwa Rasulullah saw. bersabda: Janganlah kalian membenci ayah-ayah kalian. Barang siapa yang membenci ayahnya berarti ia kafir. [HR Muslim]

Tanda Kekafiran

Hadis riwayat Abu Zar ra.:
Bahwa Ia mendengar Rasulullah saw. bersabda: Setiap orang yang mengaku keturunan dari selain ayahnya sendiri, padahal ia mengetahuinya, pastilah ia kafir (artinya mengingkari nikmat dan kebaikan, tidak memenuhi hak Allah dan hak ayahnya). Barang siapa yang mengakui sesuatu bukan miliknya, maka ia tidak termasuk golongan kami dan hendaknya ia mempersiapkan tempatnya di neraka. Barang siapa yang memanggil seseorang dengan kata kafir atau mengatakan musuh Allah, padahal sebenarnya tidak demikian, maka tuduhan itu akan kembali pada dirinya [HR Muslim]

Memuliakan Tetangga dan Tamu

Hadis riwayat Abu Hurairah ra., ia berkata:

Rasulullah saw. bersabda: Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah ia berbicara yang baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. [HR Muslim]

Iman, Islam, dan Ihsan

Hadis riwayat Abu Hurairah ra., ia berkata:
Pada suatu hari, Rasulullah saw. muncul di antara kaum muslimin. Lalu datang seorang laki-laki dan bertanya: Wahai Rasulullah, apakah Iman itu? Rasulullah saw. menjawab: Engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, pertemuan dengan-Nya, rasul-rasul-Nya dan kepada hari berbangkit.

Orang itu bertanya lagi: Wahai Rasulullah, apakah Islam itu? Rasulullah saw. menjawab: Islam adalah engkau beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan-Nya dengan apa pun, mendirikan salat fardu, menunaikan zakat wajib dan berpuasa di bulan Ramadan.

Orang itu kembali bertanya: Wahai Rasulullah, apakah Ihsan itu? Rasulullah saw. menjawab: Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat-Nya. Dan jika engkau tidak melihat-Nya, maka sesungguhnya Dia selalu melihatmu.

Orang itu bertanya lagi: Wahai Rasulullah, kapankah hari kiamat itu? Rasulullah saw. menjawab: Orang yang ditanya mengenai masalah ini tidak lebih tahu dari orang yang bertanya. Tetapi akan aku ceritakan tanda-tandanya; Apabila budak perempuan melahirkan anak tuannya, maka itulah satu di antara tandanya. Apabila orang yang miskin papa menjadi pemimpin manusia, maka itu tarmasuk di antara tandanya. Apabila para penggembala domba saling bermegah-megahan dengan gedung. Itulah sebagian dari tanda-tandanya yang lima, yang hanya diketahui oleh Allah.

Kemudian Rasulullah saw. membaca firman Allah Taala: Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang Hari Kiamat; dan Dia-lah Yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana ia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Kemudian orang itu berlalu, maka Rasulullah saw. bersabda: Panggillah ia kembali! Para sahabat beranjak hendak memanggilnya, tetapi mereka tidak melihat seorang pun. Rasulullah saw. bersabda: Ia adalah Jibril, ia datang untuk mengajarkan manusia masalah agama mereka [HR. Muslim]

Amalan Yang Mendekatkan Ke Syurga dan Menjaukan Neraka

Hadis riwayat Abu Ayyub Al-Anshari ra.:
Bahwa Seorang badui menawarkan diri kepada Rasulullah saw. dalam perjalanan untuk memegang tali kekang unta beliau. Kemudian orang itu berkata: Wahai Rasulullah atau Ya Muhammad, beritahukan kepadaku apa yang dapat mendekatkanku kepada surga dan menjauhkanku dari neraka. Nabi saw. tidak segera menjawab. Beliau memandang para sahabat, seraya bersabda: Ia benar-benar mendapat petunjuk. Kemudian beliau bertanya kepada orang tersebut: Apa yang engkau tanyakan? Orang itu pun mengulangi perkataannya. Lalu Nabi saw. bersabda: Engkau beribadah kepada Allah, tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu, mendirikan salat, menunaikan zakat dan menyambung tali persaudaraan. Sekarang, tinggalkanlah unta itu [HR. Muslim]

Hikmah Syahadat – 2

Hadis riwayat Itban bin Malik ra.:

Dari Mahmud bin Rabi` ia berkata: Aku datang ke Madinah dan bertemu Itban. Dan aku berkata: Aku mendengar cerita tentang engkau. Itban berkata: Mataku terkena suatu penyakit. Lalu aku menyuruh orang menghadap Rasulullah saw. untuk mengatakan kepada beliau bahwa aku ingin engkau (Rasulullah saw.) datang dan mengerjakan salat di rumahku, sehingga aku dapat menjadikannya sebagai mushalla. Nabi pun datang bersama beberapa orang sahabat beliau. Beliau masuk dan mengerjakan salat di rumahku. Sementara itu para sahabat saling berbincang di antara mereka. Mereka umumnya sedang membicarakan Malik bin Dukhsyum (artinya, mereka membicarakan sikap orang-orang munafik yang buruk, di antaranya Malik). Mereka ingin Rasulullah saw. berdoa agar Malik mendapat celaka. Mereka ingin ia tertimpa malapetaka. Ketika Rasulullah saw. selesai salat, beliau bertanya: Bukankah ia bersaksi: Bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku adalah utusan Allah? Para sahabat menjawab: Memang benar ia mengucapkan itu, tetapi itu tidak ada dalam hatinya. Rasulullah saw. bersabda: Seseorang yang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah, tidak akan masuk neraka atau dimakan api neraka. [HR. Muslim]

Malu Adalah Cabang Iman

Hadis riwayat Abu Hurairah ra., ia berkata:

Rasulullah saw. bersabda: Iman itu ada tujuh puluh cabang lebih. Dan malu adalah salah satu cabang iman. [HR Muslim]

Kesempurnaan Iman

Dari Abu Muhammad Abdullah bin ‘Amru bin Al-‘Ash ra berkata, Rasulullah saw bersabda: ‘Tidak sempurna iman seseorang dari kalian sehingga hawa nafsunya tunduk patuh mengikuti apa yang telah aku bawa”. (Hadits shahih yang diriwayatkan di dalam kitab Hujjah yang disusun oleh Abu Al Fath Nashr Ibnu Ibrahim al Maqdisy dengan sanad shahih)

Wasiat Rasulullah saw

Dari Abu Najih bin Al-Irbadh bin Sariyah ra, berkata, “Rasulullah saw telah memberikan nasihat kepada kami dengan nasihat yang menggetarkan hati dan dapat mengucurkan air mata”.

Kami berkata kepadanya: ‘Wahai Rasulullah, seakan-akan ini nasihat perpisahan, karena itu berilah kami wasiat”.

“Beliau bersabda: “Aku berwasiat kepada kalian agar senantiasa bertaqwa kepada Allah Azza wa Jalla, serta mendengarkan dan taat meskipun yang memerintah kalian seorang budak. Sesungguhnya orang-orang yang masih hidup di antara kalian, niscaya akan menyaksikan banyak perselisihan. Karena itu berpegang-teguhlah kepada sunahku dan sunah para Khulafaur-Rasyiddin yang mendapat petunjuk. Gigitlah sunah-sunah itu dengan gigi geraham kamu (berpegang teguh dengannya dan jangan dilepaskan sunah-sunah itu). Dan hindarilah hal-hal yang baru (dalam soal agama), karena semua yang baru adalah bid’ah dan setiap bid’ah adalah sesat”. (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi, dan dia mengatakan bahwa ini adalah hasan shahih)

Perbuatan Baik Menghapuskan Keburukan

Dari Abu Dzar Jundub bin Junadah dan Abu Abdur-Rahman Mu’adz bin Jabal ra, menerangkan, Rasulullah saw bersabda: “Bertaqwalah kepada Allah di manapun kamu berada. Dan ikutilah keburukan dengan kebaikan, mudah-mudahan yang baik itu akan menghapusnya. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak terpuji”. (HR. Tirmidzi dan ia berkata, “Ini adalah hadits hasan” dan di sebagian kitab disebutkan sebagai hadits hasan shahih).

Perkara yang Tidak Berguna

Dari Abu Hurairah ra, berkata, Rasulullah saw bersabda: “Diantara (tanda) kebaikan ke-Islaman seseorang itu adalah ia meninggalkan perkara yang tidak berguna baginya”. (Hadits hasan, diriwayatkan oleh Tirmidzi dan yang lainnya)

Perkara yang Meragukan

Dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib ra, cucu kesayangan Rasulullah saw, berkata: “Aku telah hafal sabda Rasulullah saw: ‘Tinggalkanlah perkara yang meragukanmu dan kerjakan perkara yang tidak meragukanmu”. (HR. Tirmidzi dan Nasa’i, Tirmidzi berkata, “ini adalah hadits hasan shahih”)

Bergantung Hanya Kepada Allah

Dari Abu Abbas Abdillah bin Abbas ra berkata, Suatu hari aku sedang berada di belakang Rasulullah saw (di atas binatang tunggangannya), lalu beliau bersabda: “Wahai pemuda! Aku hendak mengajarimu beberapa kalimat: “Jagalah (perintah) Allah, maka Dia akan menjagamu; jagalah (kehormatan) Allah, niscaya engkau akan mendapati-Nya bersamamu; Bila engkau memohon sesuatu, mohonlah kepada-Nya semata; Bila engkau meminta pertolongan, minta tolonglah kepada Allah semata. Ketahuilah bahwa seandainya seluruh umat ini berkumpul untuk memberikan sesuatu yang bermanfa’at bagimu, maka mereka tidak akan bisa memberi manfa’at kepadamu, melainkan dengan sesuatu yang telah ditaqdirkan oleh Allah kepadamu. Begitu juga seandainya seluruh umat ini berkumpul untuk memberikan sesuatu yang merugikanmu, maka mereka tidak akan bisa merugikanmu kecuali dengan sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah terhadapmu. Pena-pena telah diangkat (tulisan) dan lembaran-lembaran telah mengering tintanya (buku catatan)”. (HR. Tirmidzi dan ia menyatakan sebagai hadits hasan shahih).

Menurut riwayat selain Tirmidzi dijelaskan, “Jagalah Allah, niscaya engkau akan bersama-Nya. Kenalilah Allah dalam kesenangan, niscaya Dia mengenalimu dalam kesempitan. Ketahuilah bahwa segala perbuatan salahmu belum tentu mencelakaimu dan mushibah yang menimpamu belum tentu akibat kesalahanmu. Ketahuilah bahwa kemenangan beserta kesabaran, kebahagiaan beserta kedukaan, dan setiap kesulitan ada kemudahan.

Cara Bershalawat Kepada Nabi

Diriwayatkan dari Ka’b bin Ujrah: seseorang berkata, “ya Rasulullah! kami telah mengetahui bagaimana memberi salam kepadamu, tetapi bagaimanakah cara memberi shalawat kepadamu?”.

Nabi Saw bersabda, “Katakan: Ya Allah berikanlah shalawat kepada Muhammad dan keluarganya sebagaimana Engkau memberikan shalawat kepada keluarga Ibrahim, sesungguhnya Engkau Maha Terpuji, Maha Mulia. ya Allah berikanlah berkah kepada Muhammad dan keluarganya sebagaimana Engkau berikan berkah kepada keluarga Ibrahim. sesungguhnya Engkau Maha Terpuji, Maha Mulia”.

(Allahumma shalli ala muhammad wa ‘ala aali muhammad, kamaa shalaita ‘ala aali ibrahim, innaka hamiidum majiid. Allahumma baarik ‘ala muhammad wa ‘ala aali muhammad, kamaa baarakta ‘ala aali ibrahim, innaka hamiidum majiid.)
[HR Bukhari]

Jibril Mengajarkan Hakekat Agama

Umar bin Khathab ra berkata: Suatu ketika kami (para sahabat) duduk di dalam majelis bersama Rasulullah saw, tiba-tiba mucul kepada kami di dalam majelis itu seorang laki-laki yang berpakaian serba putih dan rambutnya sangat hitam. Tidak terlihat padanya tanda-tanda bekas perjalanan dan tidak ada seorangpun diantara kami yang mengenalnya, lalu ia segera duduk di hadapan Rasulullah saw, lalu lututnya disandarkan kepada kedua lutut Rasulullah saw serta meletakkan kedua tangannya di atas kedua paha Rasulullah saw, kemudian ia berkata:

Hai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam?” Rasulullah saw menjawab: “Islam adalah engkau bersaksi tidak ada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasul Allah, menegakkan shalat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadhan dan engkau menunaikan haji ke Baitullah jika engkau telah mampu melakukannya”. Lelaki itu berkata: “Engkau benar”. (Berkata Umar ra: Kami merasa heran kepada tingkah laku sipemuda itu, ia yang bertanya dan ia pula yang membenarkannya).

Kemudian ia bertanya lagi, “Beritahukan kepadaku tentang Iman? Rasulullah menjawab: “Iman adalah engkau beriman kepada Allah, Malaikat-MalaikatNya, Kitab-KitabNya, Rasul-RasulNya, Hari Akhir dan hendaklah engkau beriman kepada taqdir Allah yang baik dan yang buruk. Ia berkata: “Engkau benar”.

Dia bertanya lagi: “Beritahukan kepadaku tentang Ihsan?” Rasulullah menjawab: “Hendaklah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatNya, kalaupun engkau tidak dapat melihatNya, sesungguhnya Allah senantiasa melihatmu.

Lelaki itu berkata lagi: “Beritahukan kepadaku tentang kapan terjadinya kiamat?” Rasulullah menjawab: “Yang ditanya tidaklah lebih tahu itu dari pada yang bertanya”.

Diapun bertanya lagi: “Beritahukan kepadaku tentang tanda-tandanya?” Rasulullah menjawab: “Apabila hamba perempuan melahirkan tuannya; Apabila engkau melihat orang yang bertelanjang kaki, tidak berpakaian (miskin papa), serta penggembala kambing telah saling berlomba dalam mendirikan bangunan megah yang menjulang tinggi.

Kemudian lelaki tersebut segera pergi. Akupun terdiam sehingga Rasulullah bertanya kepadaku: “Wahai Umar, tahukan engkau siapa yang bertanya tadi? Aku menjawab: “Allah dan RasulNya lebih mengetahui”.

Rasulullah bersabda: “Ia adalah Jibril as yang mengajarkan kalian tentang agama kalian”. (HR. Muslim)

Situs Edit Foto Online Lucu, Unik, dan Keren

 ASSALAMUALAIKUM WR.WB

Edit foto online – Di jaman yang semakin maju ini semua bisa dilakukan dengan cepat dan praktis, begitu juga dengan urusan edit foto. Dulu urusan edit foto lazimnya di lakukan oleh orang-orang yang memiliki kemampuan desain grafis. Namun seiring dengan perkembangan jaman semua bisa dilakukan oleh orang awam sekali pun. Hal ini tak terlepas dengan menjamurnya penyedia jasa edit foto online yang menyediakan layanan gratis maupun berbayar. Belum lagi banyak sekali aplikasi perangkat mobile yang memudahkan edit foto. Pada pembahasan kali ini kita batasi dalam lingkup mengenai layanan situs edit foto secara online saja.

Edit Foto Online

Mungkin bagi sebagian orang menggunakan layanan situs penyedia jasa edit foto bukan yang pertama kali, namun ada juga yang masih belum mengetahuinya. perlu kita ketahui, penyedia jasa layanan tersebut bukan hanya satu, melainkan ada banyak sekali. Ada yang bisa untuk edit foto jadi kartun, jadi lucu dan unik yang tentunya keren abis. Kelebihan dari layanan yang akan kita bahas ini selain geratis yaitu hasil editan foto bisa kita simpan di komputer kita.

Keuntungan bagi pengguna yaitu tidak harus memiliki keahlian editing desain. Sebagin besar fitur-fitur unggulan yang ada di aplikasi seperti Photoshop telah dikemas dalam satu paket fitur. Sehingga pengguna hanya perlu melakukan klik ini dan itu kemudian menyesuaikan desain sesuai dengan keinginan kemusian tararaaa… foto anda telah berhasil di rubah dengan hasil profesional layaknya seorang editor foto berpengalaman. Langsung saja simak daftar situs edit foto secara online dibawah ini:

Edit Foto Online

1. Pizap

Layanan edit foto yang disediakan situs Pizap ini sangat cocok buar anda yang senang dengan editan gokil dan keren. Fitur yang disediakan sangat layak digunakan untuk menambah koleksi foto narsis anda di FB maupun layanan jejaring social lainya. Semua serba instan, langsung saja buka di http://www.pizap.com.

2. Cheapstamatic

Tau dengan Instagram? aplikasi edit foto yang sangat populer di perangkat iPhone dan Android. Nah jika rekan rekan belum memiliki perangkat yang telah didukung Instagram maka situs yang satu ini bisa dijadikan pilihan. Fitur layanan yang diberikan bisa merubah efek seperti yang terdapat pada instagram. Ingin mencoba? langsung saja ke alamat ini http://www.cheapstamatic.se.

3. Faceinhole

Jika mengamai dari nama situsnya pastinya anda sudah mendapat sedikit gambaran mengenai situs ini. Tepat sekali, situs ini memiliki layanan berupa tokoh tokoh terkenal dengan wajah berlubang. Disana nantinya anda bisa memasukan wajah anda, jadi seakan anda menjadi salah satu tokoh yang anda idam-idamkan. langsung saja meluncur kesini http://www.faceinhole.com.

4. Photofunia

Layanan yang satu ini cukup bagus dan sangat cocok buat mereka yang ingin memberi efek bingkai pada foto. Situs ini menyediakan banyak sekali bingkai foto yang keren-keren dan bisa dijadikan pilihan. Ok langsung saja buka alamatnya di sini http://photofunia.com.

5. Fakemagazinecover

Sebagian orang pernah berhayal menjadi orang terkenal yang fotonya di pampang di majalah-majalah. So, situs yang satu ini mungkin bisa memenuhi imajinasi anda dengan fitur yang disediakan berupa template majalah untuk dijadikan cover foto anda. Banyak sekali fitur keren tersedia disana. Oke langsung saja meluncur disini http://www.fakemagazinecover.com.

6. Cartoonize

Buat yang pengen merubah karakter fotonya menjadi karakter kartun, sepertinya situs penyedia jasa edit foto yang satu ini bisa dijadikan pilihan. Caranya pun cukup mudah, anda hanya perlu mengupload foto dari perangkat anda baik itu komputer maupun laptop selanjutnya pilih efek yang tersedia dan klik “Cartoonize Now”. Maka foto anda telah berubah menjadi karakter kartun. Ok langsung saja ke alamat ini http://www.cartoonize.net.

7. Hairmixer

Nah untuk layanan ini sudah pasti sesuai dengan namanya yaitu untuk memberi efek editan pada rambut. Banyak sekali template editan yang disediakan untuk merubah rambut anda. So, langsung saja buka situsnya di sini http://makeovr.com/hairmixer.

Demikian beberapa situs yang memberikan layanan edit foto secara online yang kami rekomendasikan untuk digunakan. Masih banyak layanan-layanan serupa yang tersedia di internet. Namun sepertinya ini cukup mekali layanan-layanan lainya tersebut.

                                                            CINTA KU SEPERTI PC

            Saat kamu datang kamu menyalakan tombol power di hati ku. Lalu terjadilah booting di jantung ku. Kamu seperti windows seven yang menjalankan semuah proses karja otak ku.

            Kau refresh hati ku dengan kasihmu. Ingin ku simpan dan ku instal cinta mu di data cinta ku. Lalu nama mu kusimpan di data satu ku, kasih dan sayang mu kusimpan di data dua ku yang ada di benak ku. Wajah mu seperti wallpaper dan senyumanmu seperti screen server yang selalu tampil di setiap bayangan desktop mata ku. Cahaya mata mu adalah background nuasa kasih ku

         Jika suatu saat aku sudah tak berdaya lagi, ku harap kamu mau menjadi memori yang bisa menyimpan nama, cinta, kasih dari drive hati ku.

#Kumpulan Kata Mutiara Dari Sabda Nabi Muhammad SAW & Kumpulan Kata-Kata Mutiara Membantu Berpikir PositifHidup* ini

Kumpulan Kata-Kata Mutiara Membantu Berpikir Positif

animasi-bergerak-islami-5[1]

 •  

BenQ Corporation

Kumpulan Kata Mutiara Dari Sabda Nabi Muhammad SAW

Lihatlah orang-orang yang dibawahmu dalam urusan harta dunia, dan jangan sekali-kali melihat yang berada di atasmu, supaya kamu tidak meremehkan karunia Allah yang diberikan kepadamu.

(Nabi Muhammd SAW)

 

Kumpulan Kata Mutiara Dari Sabda Nabi Muhammad SAW

Jangan sekali-kali kamu menganggap remeh kebajikan meski kelihatannya tidak berharga, yaitu seperti ketika kamu menyambut temanmu dengan menampakkan wajah berseri-seri.

(Nabi Muhammad SAW)

 

 Kumpulan Kata Mutiara Dari Sabda Nabi Muhammad SAW

Orang dermawan dekat kepada Allah, dekat pada rahmat-Nya, serta selamat dari siksa-Nya. Sedang orang kikir, jauh dari Allah, jauh dari rahmat-Nya dan dekat sekali kepada siksa-Nya.

(Nabi Muhammad SAW)

Tanda tanda orang yang celaka antara lain: Bergairah dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan haram, menjauhi nasihat ulama dan selalu menyendiri jika mengerjakan shalat.

(Nabi Muhammad SAW)

Kumpulan Kata Mutiara Dari Sabda Nabi Muhammad SAW

 

Hidup didunia hanya merupakan tempat tinggal sementara untuk melanjutkan perjalanan nan jauh menuju keabadian.

(Nabi Muhammad SAW)

Cintai dan sayangilah para fakir miskin, maka Allah akan menyayangimu.

(Nabi Muhammad SAW)

 Kumpulan Kata Mutiara Dari Sabda Nabi Muhammad SAW

 

Demi Allah yang jiwaku berada di tangan-Nya, seseorang tidak beriman hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri.

(Nabi Muhammad SAW)

Jauhilah dengki, karena dengki memakan amal kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar.

(Nabi Muhammad SAW)

 Kumpulan Kata Mutiara Dari Sabda Nabi Muhammad SAW

 

Yang terbaik di antara kalian adalah mereka yang berakhlak paling mulia.

(Nabi Muhammad SAW)

Allah tidak melihat bentuk rupa dan harta benda kalian, tapi Dia melihat hati dan amal kalian.

(Nabi Muhammad SAW)

Perbanyaklah kamu mengingat mati, karena hal itu bisa membersihkan dosa dan menyebabkan zuhud atau tidak cinta kepada dunia.

((Nabi Muhammad SAW)

 Kumpulan Kata Mutiara Dari Sabda Nabi Muhammad SAW

Ada dua hal tidak tertandingi kejelekannya, yaitu: Berbuat syirik dan membuat rugi umat Islam. Begitu pula, terdapat dua perkara yang tidak tertandingi kebaikannya, ialah : Beriman kepada Allah, serta memberi manfaat kepada umat Islam.

(Nabi Muhammad SAW)

 • Jika kamu sedang tidak mempunyai ide dalam berinovasi, saat pagi adalah saat yang tepat memperoleh inspirasi.

 

 • Bangulah dari tidurmu, mulailah aktivitasmu untuk menggapai cita-citamu.

 

 • Sinar matahari yang secerah ini semoga memberikan semangat untuk memulai hari.

 

 • Tiada gunung yang tak mampu didaki dan tiada laut yang tak bisa arungi.

 

 • Semangatlah seperti burung-burung yang bersemangat mencari makan sebelum pagi tiba.

 

 • Cinta itu memang buta tapi jangan buta atas ciptaan Tuhan yang seindah sinar matahari yang menyinari bumi.

 

 •  

 • Kumpulan Kata-Kata Mutiara Membantu Berpikir Positif

 • Sukses itu akan menyukai anda, bila anda mau melakukan semua hal demi kesuksesan.

 

 • Bila kamu sulit mendapatkan rizki, bangunlah carilah rizki yang sulit kamu dapatkan.

 

 • Hadapilah mentari pagi dengan senyuman.

 

 •  

Kumpulan Kata-Kata Mutiara Membantu Berpikir Positif

 • Yang baik itu bangun pagi-pagi, mandi dan pergi menggapai mimpi.

 

 • Bangunlah dengan tersenyum, dan semoga hari ini dapat membuat kamu terus tersenyum.

 

 • Sukses itu tidak didapat dari malas-malasan tetapi dari kerja keras yang dilakukan.

 

 • Sukses itu adalah sebuah pilihan, jadi bila yang anda memilih sukses, maka berjuanglah.

 

 • Ibarat kata, meraih kesuksesan itu seperti mendapatkan seorang kekasih. Yaitu harus dapat berkorban waktu, tenaga, uang dan bahkan nyawa.

 

 •  Kumpulan Kata-Kata Mutiara Membantu Berpikir Positif

 •  

 • Bila kamu memang merasa bodoh dalam pelajaran, jangan sampai kamu bodoh karena tidak mengambil tindakan.

 

 • Banyak orang yang berpikir bahwa hidupnya itu kurang bahagia. Tapi dia bukan kurang bahagia melainkan hanya melihat dari sisi kekurangannya saja.

 

 • Hidup itu indah yaitu ibarat taman bunga, bila sering disirami dengan air yang bersih maka bunga-bunga itu akan selalu indah walau di musim kemarau. Tapi bila taman bunga itu disirami dengan air yang kotor(limbah, oli dll) pasti taman itu terlihat sangat jelek dan bahkan bunga-bunga menjadi mati. Hidup juga seperti itu, bila sering dibuat hal-hal yang positif atau kebaikan maka hidup sangatlah indah. Tetapi bila hidup dibuat kejelekan atau kejahatan maka hidup terasa suram dan juga dapat mematikan.

 

 • Burung yang selalu menyanyi setiap pagi, bebas tanpa ada larangan. Jadilah seperti burung itu yang bebas memilih ke arah bahagia atau penderitaan.

 

 •  Kumpulan Kata-Kata Mutiara Membantu Berpikir Positif

 •  

 • Sang maha pencipta akan mengabulkan do’a asalakan orang tersebut mau berusaha sekuat tenaga supaya dapat mewujudkan do’a yang dipanjatkan.

 

 • Berjanjilah pada dirimu sendiri bahwa kamu dapat sukses.

 

 • Memang benar, siapapun yang bersungguh-sungguh dalam hal apapun, pasti akan berhasil.

 

 • Bila banyak pejuang yang rela mati demi kemerdekaan, kenapa kamu tidak berjuang demi kesuksesanmu.

 

 • Ambillah segelas air putih dan minumlah kemudian pikirlah kemana kamu harus melangkah.

 

 • Ambisi besar dalam hidup yaitu mampukah kau menggapai cita-citamu?

 

 • Cucilah muka ketika kau beranjak dari tempat tidurmu, dan inilah saatnya berjuang untuk menggapai cita-citamu.

Kumpulan Kata-Kata Mutiara Membantu Berpikir Positif

 •  

 • Saatnya bekerja, saatnya memikul tanggung jawab yang sudah ada.

 

 • Bila kau ditolak kerja, instropeksi dirilah jangan menyalahkan diri sendiri.

 

 • Berbuat baiklah disaat kau masih dapat berbuat baik.

 

 • Bersyukurlah dengan apa yang saat ini kau miliki, dan lakukanlah hal-hal yang dapat kamu lakukan.

 

 • Pagi yang indah, lakukanlah sesuatu yang dapat membuat hari ini semakin indah.

 

 • Jika kamu menganggap hari ini adalah hari yang paling buruk. Coba ubahlah hari yang buruk ini menjadi hari yang istimewa. Karena hanya anda sendirilah yang dapat mengubah hari yang buruk menjadi istimewa.

 

 • Jika sedang terpuruk, maka bangkitlah karena bila hanya merenungi keterpurukan maka keterpurukan tersebut akan semakin melekat di hatimu.

 

 •  

 • Kumpulan Kata-Kata Mutiara Membantu Berpikir Positif

 • Cinta tidak memandang status sosial, bila benar-benar cinta perjuangkanlah cintamu.

 

 • Putusnya hubungan antara dua kekasih memang menyedihkan tapi bisa jadi itu merupakan jalan yang terbaik untuk menggapai kebahagiaan.

 

 • Tak mempunyai seorang pujaan hati bukan berarti tak dapat memperoleh kebahagian.

 

 •  

Kumpulan Kata-Kata Mutiara Membantu Berpikir Positif

 •  

 • Dua pacar cukup, tiga pacar lebih dari cukup dan satu pacar lebih istimewa.

 

 • Orang sukses itu tidak suka bermalas-malasan.

 

 • Bila suatu masalah ingin terselesaikan, janganlah menghindar dari masalah tetapi hadapilah masalah tersebut.

 

 • Sungguh orang yang suka mengeluh dan mengeluh selamanya dia tidak akan bahagia.

 

 • Gunakanlah otak untuk berpikir, tenaga untuk berusaha dan hati untuk berdo’a.

 

 • Selama matahari masih terbit dari timur, tidak ada yang tidak mungkin untuk menggapai sesuatu.